Department of Mathematical Informatics

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Special courses

Special courses

– 3rd year:

– 4th year:

  • Fundamentals of quantum computing ( Zavadsky  I. O. )
  • Basics Cryptography ( Anisimov AV . )
  • Recursively-parallel programming ( Kulyabko P .P. )
  • Obъ’yektno-oriyentovai komp’yuterni grammar ( Kulyabko PP. )
  • Theory kvantovыh vыchyslenyy ( Taranukha VY. , Zawadzki IA. )
  • parallel programming Systems ( Derevyanchenko AV. )
  • Fundamentals of management (IM Verhunova, Kolyanova) < / span>
  • analysis algorithms and building a (Verhunova Y.M.)
  • Fundamentals of information protection ( Derevyanchenko AV. ) & nbsp;