Кафедра Математичної Інформатики

ava@unicyb.kiev.ua
(044)259-04-27

Курсові та дипломні роботи

Алєксєєва К. Д. Розробка аналітики хещтегів у Hashtago.

У роботі проведений порівняльний аналіз ринку із конкурентами, зроблено висновки щодо переваг та недоліків проекту Hashtago, зроблено висновки щодо потрібної інформації для аналітики хештегів у соціальних мережах. Розроблена платформа для аналізу хештегів у трьох соціальних мережах. Наведена інформація про технології, що використовувались в проекті.

Боровик С. О. Реалізація еволюційних нечітких систем засобами СNTK.

У роботі було розроблено нечітку еволюційну систему за допомогою computational network toolkit на основі міварного підходу й нечітких логік. Реалізація з використанням мов програмування python і ndl. Також був розглянутий приклад використання даної систем при керуванні автомобілем

Вишневський Р.А. Розробка ПЗ для аналізу зв’язків між користувачами соцмережі.

У роботі розглянуто загальні відомості про соціальні графи, алгоритми виділення спільнот, здійснено огляд та порівняльний аналіз існуючих програм для аналізу соціальних графів, розроблено веб-застосунок для отримання даних із соціальної мережі vk.com, збереження їх на комп’ютері, виділення спільнот друзів користувача, рекомендації друзів та виділення кліків користувачів.

Даниленко Д. А. Реалізація та впровадження BPM в систему управління взаємовідносин з клієнтом.

З метою підвищення ефективності бізнесу компанії вигідно використовувати систему, яка б адаптувала існуючі бізнес-процеси і оптимізувала їх. В роботі запропоновано результати впровадження ВРМ в систему взаємодії з клієнтом. Результати аналізу дозволяють стверджувати, що ВРМ додає можливості: декларативного опису складної логіки, що значно полегшує її реалізацію; відділення логіки прийняття рішень від загального коду (як наслідок, зручність супроводження та модернізації).

Живчин А.Р. Пошук термінів та виявлення неявних взаємозв’язків між ними в колекції текстів.

У роботі розглянуто аналіз існуючих підходів побудови тезаурусів, розробці прикладного методу, що надав би можливість досить точно визначати важливі україномовні терміни і термінологічні зв’язки між ними, і реалізації запропонованого методу у вигляді веб застосунку для аналізу його ефективності на реальних даних, з подальшою можливістю застосування розробленого компоненту як складової пошукової системи наукових документів.

Зінченко А. В. Опис зображень за допомогою рекурентних нейронних мереж.

Магістерська робота присвячена задачі опису зображень. Основна мета дипломної роботи  –  показати, що  техніку  глибинного навчання  можна використовувати для розв’язання дуже широкого класу задач, в тому числі і для задачі опису зображень. У дипломній роботі розглянуті архітектури нейронних мереж. Остаточна мережа  складалася  із  згорткових та рекурентних  шарів  зі з’єднаними  GRU клітинами. Для навчання мережі був використаний метод переносу параметрів. У кінці роботи був виконаний аналіз результатів. Остаточна  мережа  показала  вражаючі результати.  Це  доводитьте,  що нейронні мережі здатні розв’язувати дуже складні та нестандартні проблеми. Також, що ці мережі мають єдиний набір параметрів для оптимізації, що значно прискорює розробку та збільшує якість таких моделей.

Карпович А.В. Розробка системи пошуку схожих зображень в мережі “INTERNET”.

У роботі  була вивчена та проаналізована  загальна інформація про пошук зображень. Описані потенційні області застосування алгоритмів пошуку зображень, принципи роботи систем, що використовують ці алгоритми і їх типова архітектура. Були  розглянуті методи пошуку зображень    за кольором, SIFT-подібна сигнатура, виявлення контурів,  за текстурою та за формою і описані їх особливості. Реалізовано прототип системи пошуку схожих зображень, з подальшою можливістю застосування розробленого компоненту як складової пошукової системи зображень.

Карпович Р. І.Використання нейронних мереж для прогнозування ймовірності продажу.

У роботі наводиться огляд теоретичних відомостей з теми нейронні мережі, розглядається фреймворк Neuroph та наводиться опис реалізації системи, що використовує нейронні мережі для оцінки ймовірності продажу.

Клименко О. Ю. Розробка інформаційної системи для фізичної реабілітації людини.

Магістерська робота присвячена проектуванню та розробці інформаційної системи, призначеної для відстеження та керування процесом реабілітації пацієнтів. В роботі розглядаються принципи побудови інтелектуальних інформаційних систем, наводиться огляд теорії нечітких множин. Описується процес проектування системи реабілітації на основі представлених теоретичних знань. В практичній частині пропонується програмна реалізація системи для керування фізичною реабілітацією людини. Наводиться детальний аналіз принципів розробки веб-додатків, обґрунтовується вибір використаних технологій та програмного забезпечення, проводиться тестування усіх компонентів програмного продукту. Отримані результати мають потенціал для подальших модифікацій та досліджень.

Кобелєв А.В. Дерево відрізків, дерево Фенвіка та їх застосування.

У роботі розглянуто такі структури даних, як дерево відрізків та дерево Фенвіка. А саме, їх побудова, обчислення заданої функції та модифікація елемента чи групи елементів на відрізку. Також розглянуто двовимірні та персистентні версії структур даних. Розроблено вдосконалення структури даних дерево відрізків на багатовимірний випадок для роботи з багатовимірними масивами даних.

Костюк Н. О. Використання підходу text mining для аналізу відгуків.

Магістерська робота присвячена розробці алгоритму для виділення ключових властивостей,функцій до продукту та opinion words з текстових відгуків користувачів для подальшого аналізу їх тональності. Основна мета дипломної роботи – запропонувати нову ідею для виділення opinion words або фрази для кожної ключової властивості з текстового відгуку найефективнішим способом.У роботі увагу приділено отриманню шаблонів для opinion words/phrases про властивість продукту з текстового відгуку через прикметники, прислівники, дієслова та іменники. Виділені властивості та opinions можуть бути корисними для генерації змістовного підсумку, який може забезпечити значним інформаційним ресурсом для допомоги користувачам відслідковувати найбільш підходящі продукти, а також розробникам слідкувати за проблемними місцями програмних продуктів. У кінці роботи була проведена верифікація процесу виділення аспектів та візуалізація результатів порівняння спільних функцій у різних додатках.

Красовська К. К. Стратегії управління ризиками в платіжних системах.

У магістерській дипломній  роботі була запропонована стратегія управління ризиками в платіжних системах, також був розроблений відповідний математичний апарат, що базується на системному, з використанням методу аналізу ієрархій, та ординальному, із застосуванням обчислення міри невизначеності (ентропії), підходах.  Правильність побудови математичної моделі було перевірено вручну та програмно, тобто було розроблено прототип системи підтримки прийняття рішень, а саме, була визначена модель предметної області, варіанти сценарії використання, а також була розроблена архітектурна схема додатку.  Гнучкість розробленого механізму зумовлює продовження досліджень розробленої стратегії,адже запропоновану стратегію управління ризиками можливо пристосувати  для використання у не фінансових та державних організаціях.

Мамедов Т. А. Розробка системи автоматизації міркування для турецької мови.

В роботі наведено огляд та аналіз існуючих систем автоматизації доведення (міркування), оновлений програмний код ядра SAD та адаптована формальна мова ForTheL до тюркських мов, розроблена система автоматизації міркування на базі SAD для турецької мови, яка складається з чотирьох модулів, продемонстрована і протестована система на математичних текстах, написаних турецькою формальною мовою.

Мась В.С. Розв’язання задачі видимості простих полігонів з рухомої точки.

У роботі розглядається побудова нового алгоритму пошуку області видимості на множині простих полігонів з рухомої точки. Було проведено аналіз існуючих підходів розв’язання задачі та розроблено оригінальний ефективний алгоритм. Також була розроблена програмна реалізація за допомогою мови JavaScript.

Матвієнко М. М. Застосування технології ПАРКС для CPU та GPU.

У роботі розглянуто технологію ПАРКС-JAVA та ПАРКС-CUDA, а також проведені тести для порівняння швидкодії паралельного алгоритму на графічному та центральному процесорах. Був розроблений для CUDA стандартний приклад ПАРКС-JAVA — паралельний алгоритм множення матриць, проаналізовано і викладено у висновку отримані результати. Зроблено короткий огляд робіт і статей, присвячених області високопродуктивних паралельних обчислень на кластерах графічних процесорів з використанням CUDA.

Хавро А. Ю. Застосування системи ПАРКС.NET для хмарних обчислень. (“Usage of PARCS.NET system for cloud computing”)

В роботі запропоновано застосування системи для паралельних розподілених обчислень ПАРКС.NET (ПАРКС – Паралельні Асинхронні Рекурсивні Керуючі Системи) для хмарних обчислень. У якості технології для хмарних обчислень було використано Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) і Microsoft Azure. Також в роботі описується створений API для інтерфейсу користувача. В роботі надано опис роботи системи ПАРКС.NET та можливості її налаштування для роботи з хмарними технологіями. Наведено результати тестування системи для вирішення класичної задачі множення матриць. Розглянуто можливості систем ПАРКС при вирішенні практичних задач паралельного програмування

Чернова М.О. Розробка автоматизованої системи для аналізу строфічної форми віршованого твору.

Мета роботи – створити автоматизовану систему для аналізу строфічної форми віршованого твору. У рамках вирішення цієї задачі запропоновано власний алгоритм, що визначає наявність римування між двома словами без використання будь-яких додаткових словників. Розроблена система розпізнає більше вісімдесяти типів строфи. Аналізуючи строфічні малюнки, що притаманні конкретному митцю, програма здатна знаходити авторів зі схожою стилістикою віршування. Система приймає на вхід текст віршованого твору. Результатом роботи програми є характеристика строф вірша (у вигляді літерних схем) та перелік авторів.

Недавній В. В. Розробка навчального дистанційного курсу із створення розподілених доданків у середовищі .NET Framework.

У роботі розглянуто всі найпопулярніші системи дистанційного навчання, проведено аналіз вимог та характеристик кожної з них та обрано найкращий варіант. Також розглянуто базовий синтаксис мови C# за методологією: «Синтаксис-архітектура-використання». Створено цілісний навчальний курс, який дозволяє отримати знання з синтаксису мови програмування C#. Розроблено плагін, для автоматичного підрахування успішності учнів.

Шевчук Є. М. Розробка параметризованого емулятора мережі.

У роботі розглянуто загальні відомості про поняття емуляції мережі, проведено аналіз ринку засобів для її здійснення. Виконано огляд архітектури для багатофункціонального параметризованого емулятора мережі, який виконує проксування клієнтського трафіку. Детально описано принципи, які лягли в основу його імплементації.