Кафедра Математичної Інформатики

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Курсові та дипломні роботи

Теми курсових, дипломних та магістерських робіт на 2021-2022 рік

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

 професор Анісімов А. В.

1. Алгоритмічна лінгвістика.
2. Цифрові підписи:
1) кільцева;
2)  невідрікаєма;
3)  m із n
3. Блокчейн технології.
4. Швидка автентифікація.
5. Інтернет речей.
6. Атомарний обмін криптовалют.

професор Терещенко В. М.

1. Застосування структурних методів для задач розпізнавання рукописного (друкованого)тексту на зображенні.
2. Застосування Діаграми Вороного для задач сегментації зображень.
3. Створення застосувань для Smart Car.
4. Алгоритм визначення ймовірності траєкторії руху транспортних засобів під час переїзду перехрестя.
5. Алгоритми розпізнавання по зображенню обличчя симптоматики стану здоров’я людини.
6. Визначення 3D пози людини на зображені.
7. Визначення 3D напрямку голови людини на зображені.
8. Розпізнавання та реконструкція рукописного 3D об’єкту.
9. Аналіз та пошук оптимальних рішень для задач «The Open Problems Project»  в обчислювальній геометрії.
10. Підтримка сайту факультету.

професор Марченко О. О.

1. Алгоритми автоматичного реферування текстів природною мовою.
2. Методи класифікації/кластеризації текстів природною мовою.

професор Глибовець М. М.

1. Ефективне застосування бектренінгових алгоритмів.
2. Проблема ізоморфізму графів.

професор Вергунова І. М.

1. Нейромережна модель процесу масопереносу (алгоритм: Deep Galerkin method (DGM)).
2. Нейромережна модель динаміки масопереносу (алгоритм: constrained integration method (CINT)).
3. Метод скінчених елементів для еволюційної просторово розподіленої моделі.

доцент Кулябко П. П

1. Оцінка складності паралельних алгоритмів.
2. Автоматизація конвертації дореляційних баз даних в реляційні.
3. Аспектно орієнтоване програмування.

доцент Деревянченко О. В.

1. Розробка та проектування баз даних.
2. Розробка Web – інтерфейсів.
3. Побудова систем захисту інформації.
4. Розробка та проектування мобільних систем.

доцент Завадський І.О.

1. Застосування мультироздільникових кодів до стискання графічних даних.
2. Застосування мультироздільникових кодів до стискання відеоданих.
3. Розробка та реалізація алгоритму декодування мультироздільникових кодів без додаткової пам’яті.
4. Розробка та реалізація алгоритмів швидкого пошуку підрядка.
5. Розробка навчального тренажеру з реляційного числення.

асистент Федорус О.М.

1.Огляд технології ПАРКС та порівняння з існуючими аналогами.
2.Сучасні проблеми паралельних та розподілених обчислень. 3.Аналіз та порівняння сучасних NoSQL СУБД.

c.н.c. Осадчий Евген Олександрович   

1.Техніко економічне обґрунтування розвитку альтернативної енергетики, що використовує
енергію холоду для живлення енерговитратних опорно-рухових роботизованих пристроїв-трансформерів.
2.3D моделювання локального екзоскелетона – хребта.
3.3D моделювання літаючого екзоскелетона – трансформера.

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

професор Анісімов А. В.

1. Алгоритмічна лінгвістика.
2. Цифрові підписи:
1)  кільцева;
2)  невідрікаєма;
3)  m із n.
3.Блокчейн технології.
4. Швидка автентифікація.
5. Інтернет речей.
6. Атомарний обмін криптовалют.
7. Перетворення Барроуза-Иілера та його застосування.
8. Комп’ютерна арифметика в змішаному в змішаному бінарно - трійковому базисі.
9. Коди, що виправляють похибки.
10. Методи блокчейн-консенсуса в крипто валютах та розумних контрактів (smart contracts)

професор Терещенко В. М.

1. Розробка додатку «Live Image».
2. Аналіз наборів даних з відкритим вихідним кодом та методи попередньої обробки для задач оптичного  автоматичного розпізнавання тексту.
3. Дослідження впливу різних форм представлення вхідних даних на якість розпізнавання тексту на зображенні.
4. Робастний метод локалізації тексту з просторовими деформаціями на зображеннях за допомогою діаграми Вороного.
5. Створення оптимальних алгоритмів для динамічних задач комп’ютерного зору.
6. Алгоритми супроводу ( tracking) об'єкта  в реальному часі.
7. Створення framework для розробки відео-систем із заданими характеристиками.
8. Створення застосувань для Smart Car.
9. Розпізнавання та реконструкція рукописного 3D об’єкту.
10. Визначення 3D пози людини на зображені.
11. Визначення 3D напрямку голови людини на зображені
12. Створення мобільної метеостанції для смартфона.
13. Створення мобільної медичної діагностики для смартфона.
14. Створення адаптивної моделі нейронної мережі.
15. Аналіз та пошук оптимальних рішень для задач «The Open Problems Project»  в обчислювальній геометрії.
16. Створення дистанційної системи оцінювання знань.

професор Вергунова І. М.

1. Он-лайн калькулятор обчислень методом скінчених елементів.
2. Мультиагентна система керування капіталовкладеннями.
3. Інформаційна система з підтримкою голосувань «Вчена рада».
4. Мультиагентна система менеджменту ресурсів.
5. Квазілінійна нечітка система (QLFM) керування динамічним процесом.

професор Марченко О. О.

1. Алгоритми автоматичного реферування текстів природною мовою.
2. Методи класифікації/кластеризації ткстів природною мовою.
3. Алгоритми подолання мовної неоднозначності (Глибинний аналіз природної мови).
4. Сентимент аналіз.

доцент Кулябко П. П

1. Мови запитів для об’єктно-орієнтованих та NOSQL баз даних.
2. Моделі паралельних обчислень на основі ПАРКС- технології.
3. Рефакторінг паралельних обчислень на основі аспектно орієнтованого програмування.

доцент Деревянченко О. В.

1.Розробка та проектування баз даних.
2. Системи паралельної обробки інформації.
3. Застосування технології ПАРКС та хмарних обчислень.
4. Розробка та проектування мобільних систем.

доцент Завадський І. О.

1.Застосування мультироздільникових кодів до стискання графічних даних.
2.Застосування мультироздільникових кодів до стискання відеоданих.
3. Розробка та реалізація алгоритму декодування мультироздільникових кодів без додаткової пам’яті.
4. Розробка та реалізація алгоритмів швидкого пошуку підрядка.
5. Розробка навчального тренажеру з реляційного числення.

асистент Тарануха В. Ю. 

1.Створення систем синтаксичного аналізу для української мови.
2. Створення систем синтаксичного аналізу для російської мови.
3. Створення систем автоматичної класифікації природномовних текстів.

 асистент Федорус О.М.

1. Розподілена симуляція рідин засобами ПАРКС.
2. Розподілене моделювання авіаперевезень засобами ПАРКС.
3. Розробка системи ПАРКС .Net Core.

с. н. с. Осадчий Евген Олександрович   

1. Програмна емуляція «таймерної» трансформації (захист та стиснення) даних.
2. Статистично-ймовірнісні алгоритми створенняонлайн-перекладача на таймерному перетворенні інформації.
3. Алгоритми багаторівневого таймерного відтворення відеоінформації

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ МАГІСТРІВ 1 РОКУ НАВЧАННЯ

професор Анісімов А.В.

1.   Схеми захисту інформації.
2.   Модулярна арифметика
3.   Алгоритмічна лінгвістика

професор Терещенко В.М.

1. Розробка алгоритмів побудови діаграми Вороного для рухомих точок.
2. Дослідження впливу різних форм представлення вхідних даних на якість розпізнавання тексту на зображенні за допомогою  ефективних НМ (EfficientNet, SqueezeNe)t, MobileNet ).
3. Дослідження впливу різних форм представлення вхідних даних на якість сегментації зображень.
4. Дослідження впливу різних форм представлення вхідних даних на якість розпізнавання складної текстури на зображенні за допомогою ЗНМ.
5. Аналіз наборів даних для побудови оптимального dataset в задачах розпізнавання за допомогою НМ.
6. Розробка додатку під Android для розпізнавання по зображенню обличчя симптоматики стану здоров’я людини.
7. Обробка голосу людини на мобільних пристроях.
8. Аналіз та пошук рішень для задач «The Open Problems Project»  в обчислювальній геометрії.
9. 3D реконструкція приміщення.
10. Визначення 3D пози людини на зображені.
11. Визначення 3D напрямку голови людини на зображені.
12. Створення додатку «макіяж».

ЗАХИЩЕНІ КУРСОВІ ТА ВИПУСКНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ: http://csc.knu.ua/uk/attestation