Кафедра Математичної Інформатики

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Історія

Розвиток кібернетики стимулювався не тільки загальною необхідністю автоматизації надзвичайно складних розрахунків в ході наукових експериментів та з виробничої необхідності, а й потребою обробки гігантської кількості словесної інформації, носієм якої були незліченні об’єми друкованих і рукописних документів різного характеру.

 

У відповідь на виклики часу на філологічному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка ще в 1964 р. була створена кафедра математичної лінгвістики, основним напрямком роботи якої стало моделювання систем природних мов.

Підготовка спеціалістів велася таким чином, щоб студенти засвоїли математичні дисципліни і водночас були готові до використання структурних і математичних методів вивчення мови, добре знали англійську і ще одну іноземну мови, мали практику в перекладах науково-технічної літератури, могли проводити формальний аналіз мов, удосконалювати машинний переклад.

 

Водночас читалися нормативні курси та спецкурси з програмування та інформаційних систем, психолінгвістики, інженерної психології, лінгвістичного програмування, лінгвістичного забезпечення вельми популярного тоді АСУ.

 

i01

Анісімов Анатолій Васильович (1980 р.)

Великий вплив на формування напрямків досліджень кафедри математичної лінгвістики мав видатний вчений, математик, кібернетик академік Глушков В. М. Один з його учнів, тоді доцент Анатолій Васильович Анісімов (згодом професор) – очолив в 1980 р. кафедру та започаткував нову наукову школу з математичної інформатики.

В 1985 р. в зв’язку з тим, що діапазон інтересів кафедри охоплював широке коло питань з інформатики, кафедра була перейменована у кафедру математичної інформатики. Кафедра активно працювала і працює в таких напрямках: штучний інтелект, комп’ютерна лінгвістика, захист інформації, розподілені обчислення, локальні алгоритми.

 

Отримання нових результатів у вивченні загальних властивостей широкого класу перетворювачів інформації дозволило оптимізувати розв’язок широкого кола прикладних задач: підвищення швидкодії обробки надвеликих чисел, розподіл пам’яті, комунікації та криптографічний захист інформації в комп’ютерних мережах. На базі теоретичної моделі рекурсивних перетворювачів інформації побудовано нову технологію програмування ПАРКС (Паралельні Асинхронні Рекурсивні Керуючі Системи); реалізовано клас мов програмування ПАРКС: ПАСКАЛЬ, С+, трансп’ютери, JAVA. Серед досягнень в галузі штучного інтелекту відзначимо створену технологію комп’ютерно-лінгвістичної обробки текстів на природній мові. Як прикладне застосування розроблені системи смислового автоматичного реферування, індексування та класифікації природномовних документів. Розроблено онтологічну базу обсягом більш ніж 150 тис. концептів, що дозволяє робити смисловий аналіз текстів; розроблені системи покращення смислового мовного перекладу.

 

За період існування кафедра підготувала велику кількість спеціалістів у комп’ютерній галузі. Проведена значна робота по підготовці спеціалістів вищої кваліфікації: тільки під керівництвом А.В. Анісімова наразі захищено 35 кандидатських та 2 докторські дисертації.  З 1982 р по 1992 р. кафедра організовувала видання республіканського міжвідомчого збірника наукових праць “Модели и системы обработки информации” періодичністю 2 рази на рік. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з багатьма зарубіжними університетами. Випускники кафедри успішно працюють в багатьох галузях народного господарства.

 

При кафедрі існує науково-дослідна лабораторія високопродуктивних систем обробки інформації, що була утворена за наказом ректора від 18.05.1983 р. № 335 “О”. Науковий керівник лабораторії – завідувач кафедри математичної інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор Анісімов А. В.

 

Лабораторію створено з метою підсилення науково-дослідних робіт кафедри математичної інформатики. Зусиллями співробітників кафедри та лабораторії одними з перших на Україні започатковано дослідження в напрямку мовної інженерії: системи діалогу з ЕОМ на натуральній мові, генерування зв’язних текстів (чародійні казки), тривимірна комп’ютерна графіка та інше. На базі створеного спеціалізованого навчального комплексу (дванадцять терміналів СМ 14-20) у 1983р. викладачі Глибовець М. М. та Кулябко П. П. вперше в університеті провели практичні та лабораторні роботи з програмування в комп’ютерному класі.

 

Наукові інтереси лабораторії і кафедри охоплюють сучасні напрямки інформатики: рекурсивно-паралельні перетворювачі інформації та їх використання, дискретні процеси обробки інформації, системи паралельного програмування, локальні алгоритми на дискретних структурах, алгоритми асоціативно-локального пошуку в семантичних мережах, комп’ютерна лінгвістика, квантові алгоритми, проблематика штучного інтелекту, комп’ютерна графіка, захист інформації в комп’ютерних мережах, комп’ютерна обробка надвеликих чисел, інтелектуальні бази знань, розподілені обчислення, комп’ютерні системи підтримки дистанційного навчання, дистрибутивні алгоритми.

DSC_8890

Сучасний склад кафедри: завідувач кафедри проф. Терещенко В. М., член-кореспондент НАН України, д. ф.-м. н., проф. Анісімов А. В., професори Марченко О.О., Вергунова І. М., Глибовець М. М.(0.5 ст.), Олійник А. С. (п.г.); доценти Кулябко П. П., Дерев’янченко О. В., Завадський І. О., Рябоконь Д.І. (п.г.); асистенти Тарануха В.Ю., Федорус О.М., Колянова Т.В., Бобиль Б.С.(0.5 ст.), Терещенко Я.В. (0,25 ст.).

В 2007 році до кафедри математичної інформатики був приєднаний колектив кафедри математичних методів еколого-економічних досліджень, розформованої за рішенням вченої ради факультету кібернетики. Нижче, на колективному фото показаний доповнений (але не повний) склад кафедри МІ станом на початок 2008 р.