Кафедра Математичної Інформатики

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Вергунова Ірина Миколаївна

vergunova2

  • доцент кафедри математичної інформатики,
  • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,
  • доктор габілітації.

 

 

 

Загальна інформація

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доктор габілітації

професор

Біографія

Народилася 15 жовтня 1966 р. в м. Києві. У 1983 р. закінчила Київську СШ № 145, а у 1988 р. – ф-т кібернетики Київського державного університету іменіТараса Шевченка за спеціалізацією “прикладна математика” з відзнакою та вступила до аспірантури. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Оптимізація псевдопараболічних систем з узагальненим впливом» (науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук Ляшко С.І.) за спеціальністю 01.05.02 – “математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях”.

В 1996 р. отримала вчене звання доцента, в 2001 р. – вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 01.05.02 – „математичне моделювання та обчислювальні методи”,у 2006 р. – ступінь доктора габілітації (Угорщина), а в 2008 р. – вчене звання професора.

З 1995 р. працює на ф-ті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка науковим співробітником, з 1998 р. – старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії методики та практики обчислювального експерименту при кафедрі методів обчислювального експерименту, з 2001 р. – завідувач вказаної лабораторії. З 2006 р. – завідувач науково-дослідної лабораторії високопродуктивних систем обробки інформації при кафедрі математичної інформатики. З 2009 р. переведена на посаду професора кафедри математичної інформатики.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: дослідження в галузях моделювання фізико-хімічних процесів у ґрунті, окремих агробіопроцесів та агротехнологій, а також оптимального керування агроеко-системами.

В рамках держбюджетних тем займалася розробкою чисельних методів для розв’язування еволюційних диференціальних рівнянь. Науковий керівник д/т «Дружнє довкілля, сталі моделі виробництва сільськогосподарських культур у різноманітних екологічних умовах» (замовник Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України).

Приймала участь у виконанні наукових проектів: міждержавний Українсько-Угорський “Контроль радіоактивного забруднення ґрунту і рослин”; “Агроекологічний моніторинг і моделювання сталих агроландшафтів та агроекосистем” за завданням “Обгрунтувати і розробити основні напрямки раціонального природокористування на засадах оптимізації сільськогосподарських ландшафтів, охорони ґрунтових і водних ресурсів, біологізації агротехнологій та екологобезпечного використання засобів хімізації; “Методологія, побудова, структура та принципи використання моделей поведінки поверхневого забруднення в ґрунтах”; “Математичні моделі об’єктів керування в землеробстві та технологічні завдання керування”.

Під науковим керівництвом Вергунової І.М. захищено 3 кандидатських дисертації.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1996 – 1998 рр.).

Нагороджена знаками “Відмінник освіти України” (1999 р.), «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня (2007 р.), Почесною відзнакою МНС України (2007 р.), грамотою Президії НАН України для молодих учених за наукову роботу „Удосконалення технології переробки сої за рахунок впровадження інформаційної моделі біологічної азотфіксації” (2000 р.), грамотою Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008). Лауреат Премії Автономної Республіки Крим (2006 р.).

Вергунова І.М. має 123 наукових та навчально-методичних праць, серед них біля 10 навчальних посібників та 1 підручник, рекомендовані МОН України для студентів вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 1 монографія.

Основні праці:

  1. Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів. – К.: Нора-Прінт, 2000. – 146с.
  2. Основи моделювання в захисті рослин . – К.: Нора-Прінт, 2006. – 235с.
  3. Основы математического моделирования агробиопроцессов. – К.: Нора-Прінт, 2005. – 372 с. ( співавт. Адамень Ф.Ф., Вергунов В.А.).
  4. Методичні рекомендації з вибору оптимальних технологій вирощування культур за їх формалізованими описами. – К., 2010. – 64 с. ( співавт. Вергунов В.А.).